Relacje - akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w  kapitale

Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu

Pan Mariusz Świtalski i Pan Mateusz Świtalski  

23 661 991 31,54 % 23 661 991
Świtalski FIZ 34 466 188 45,94 % 34 466 188
Sowiniec FIZ 12 138 439 16,18 % 12 138 439
Pozostali 4 759 448 6,34 % 4 759 448

Podsumowanie

75 026 066 100% 75 026 066