Czerwona Torebka bliżej przejęcia Małpki
2013-06-28
Grupa Kapitałowa Czerwona Torebka podpisała umowę inwestycyjną dotyczącą akwizycji sieci sklepów Małpka Express.
To kolejny krok w sfinalizowaniu transakcji, po podpisaniu w pierwszej dekadzie czerwca br. listu intencyjnego.
 
„Przeprowadziliśmy badanie due diligence spółki Małpka. Analizowane dane okazały się zgodne z naszą dotychczasową wiedzą na temat sytuacji finansowej i prawnej przejmowanego podmiotu.” – podkreślił Paweł Ciszek, Prezes Czerwona Torebka S.A.
Czerwona Torebka wystąpiła już także do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o udzielenie zgody na koncentrację. „Podtrzymujemy nasze dotychczasowe założenia sfinalizowania transakcji na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku.” – zapewnił Prezes Paweł Ciszek. 
 
Celem transakcji jest pozyskanie 100% walorów tej firmy, kontrolowanej obecnie przez Mateusza Świtalskiego, czyli syna Mariusza Świtalskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiodącego akcjonariusza Czerwonej Torebki. Grupa Kapitałowa w zamian za wniesiony aport wyemituje do 21,8 mln akcji. 
 
„Należy podkreślić, że parametry transakcji dobrze zabezpieczają interesy Czerwonej Torebki i jej akcjonariuszy. Zastosowany w umowie mechanizm claw-back uzależnia ostateczną wysokość ceny od przyszłych wyników przejmowanej Spółki, co zapewnia racjonalne i obopólnie akceptowalne podejście do jej wartości” – stwierdził Przemysław Schmidt, Członek Rady Nadzorczej Czerwonej Torebki S.A.
Jeśli okaże się na podstawie audytowanych wyników finansowych Małpki za 2013 r., że osiągnięty wynik operacyjny z uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) będzie miał negatywne odchylenie o ponad 20% od założeń wynikających z biznes planu, wówczas Czerwona Torebka otrzyma zwrotnie blisko 10,9 mln akcji. To połowa z planowanej w związku z akwizycją puli emisji walorów. Papiery, które ewentualnie wrócą do Czerwonej Torebki zostaną wówczas umorzone. Taki sam warunek dotyczący obowiązkowego zwrotu części akcji obowiązuje w przypadku uzyskania przez Małpkę gorszego o ponad 20% wskaźnika EBITDA w relacji do zakładanych nakładów inwestycyjnych (CAPEX). 
 
Na wszystkie emitowane walory do 14 grudnia tego roku będzie obowiązywał zakaz zbywania (lock up). Z tym, że na blisko 10,9 mln akcji przewidzianych do ewentualnego umorzenia zakaz będzie wydłużony do momentu uzyskania audytowanego sprawozdania finansowego Małpki za 2013 r. Przestanie obowiązywać jeśli okaże się, że negatywne odchylenia nie wystąpiły.
 
Planowana akwizycja sieci Małpka Express ma na celu wzmocnienie działalności handlowej Grupy Czerwona Torebka. To strategiczny kierunek rozwoju. „Działalność handlowa daje możliwość bardzo dynamicznego zwiększenia skali działania i osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.” – podkreślił Prezes Czerwonej Torebki S.A.
 
Sieć Małpka Express zadebiutowała na rynku w marcu 2012 r. Do końca 2013 r. na terenie naszego kraju działać będzie ponad 200 sklepów spożywczo-monopolowych pod marką Małpka Express. Aktualnie w Polsce  jest blisko 100 placówek. Funkcjonują zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. Otwierane są między innymi w pasażach Czerwonej Torebki.