Czerwona Torebka inwestuje w przyszłość
2013-09-02
Czerwona Torebka opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze br.

Uzyskany w tym okresie wzrost kosztów związany z dynamicznym rozwojem działalności handlowej, przy spowolnieniu tempa rozbudowy sieci pasaży handlowych, spowodował czasowe pogorszenie wyników finansowych Grupy Kapitałowej.

Realizacja perspektywicznych projektów handlowych zapewni jednak dynamiczny wzrost wyników finansowych w kolejnych okresach.
W pierwszych sześciu miesiącach 2013 r. Grupa Kapitałowa Czerwona Torebka uzyskała 51,85 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 37,4% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Poprawa obrotów była konsekwencją rozbudowy sieci pasaży handlowych. Zysk brutto na sprzedaży zwiększył się w ujęciu r/r o 18,3% do 18,96 mln zł. W pierwszych sześciu miesiącach br. Czerwona Torebka zanotowała wzrost kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów sprzedaży, w związku z większymi nakładami poniesionymi na rozwój formatów handlowych. W  sytuacji ujemnej wyceny majątku inwestycyjnego, na co wpływ miało m.in. spowolnienie tempa budowy pasaży handlowych, Grupa Kapitałowa w I półroczu 2013 r. poniosła blisko 9,28 mln zł straty na działalności operacyjnej (EBIT), względem blisko 17,38 mln zł zysku w tym samym okresie poprzedniego roku. Na poziomie wyniku netto Grupa Czerwona Torebka poniosła stratę w wysokości 14,81 mln zł w porównaniu do 13,23 mln zł zysku w I półroczu 2012 r.
 „Dynamiczny rozwój szerokiego wachlarza formatów handlowych związany jest ze wzrostem ponoszonych przez nas kosztów. Konieczny jest również okres na osiągnięcie progu rentowności przez realizowane projekty handlowe. Koncentracja na działalności handlowej wpłynęła z kolei na spowolnienie tempa otwierania nowych pasaży handlowych, a to przełożyło się na niższe od zakładanych zyski z wyceny majątku inwestycyjnego. Konsekwencją realizowanej strategii rozwoju było czasowe pogorszenie wyników w I półroczu br.” – stwierdził Paweł Ciszek.
Dla Spółki Czerwona Torebka I półrocze 2013 r. było okresem dynamicznej rozbudowy Grupy Kapitałowej. W jej skład w tym czasie weszła spółka Merlin.pl, wiodący na naszym rynku podmiot w segmencie e-commerce. Prowadzono także działania zmierzające do akwizycji spółki Małpka rozwijającej sieć sklepów typu convenience. Realizowano również prace przygotowawcze dotyczące rozpoczęcia budowy nowej sieci dyskontowej, której pierwsze placówki zostaną otwarte pod koniec tego roku.
 „Realizacja rozpoczętych, bardzo perspektywicznych projektów, jest gwarancją zdecydowanej poprawy wyników w kolejnych okresach, przy jednoczesnym  dynamicznym wzroście skali prowadzonej działalności.” – dodał Prezes Czerwonej Torebki.