Widget GPW
Relacje-informacje finansowe

Informacje finansowe

Najważniejsze dane finansowe Czerwonej Torebki:

Wyniki finansowe (mln zł)

2011

2012

I poł. 2011

I poł. 2012

Przychody ze sprzedaży

94,1

75,8

33,9

37,7

Zysk brutto ze sprzedaży

47,9

43,6

15,7

16,0

Zysk z działalności
operacyjnej (EBIT)

59,4

39,9

8,2

17,4

Zysk netto

55,4

30,2

7,2

13,2

Wyniki skonsolidowane. Wyniki I półrocza 2011 i 2012 podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta